homepage

骨相

query app


骨相大全——炁懸針骨

2010-05-20 | 8206閱

炁懸針骨,在后腦海正部,下從大椎之骨節起,上至百會止,如天柱聳干。主武貴居多,權威極重,此為國家柱石。舉足有安危關系,事業心重,常慕古之偉人行動以自勵也。惟出身微賤,又刑人丁,故三妻四妾,子女均弱不立,又在四十后,有婢妾所生之子一二也。其天性英明有斷,大志不群,剛毅有智,機勇好殺,亦能忍上加忍,毒上加毒,專于學識事業,不計其它關系。持其大節,神而明之,守其大義,誤而不悔。內多郁結規畫,外常安閑表示,鎮靜有余,而持重也。

分享至Facebook分享至LINE
首頁 - 客戶端 - 回頂部