homepage

占卜

query app


易筮不只是占卜還是一部九宮歷演算法

2009-06-21 | 21582閱

《系辭》曰:“大衍之數五十,其用四十有九。分而為二以象兩,掛一以象三,揲之以以象四時,歸奇于扐以象閏。五歲再閏,故先扐而后掛。大數五,地數五,五位相得而各合。天數二十有五,地數三十,凡天地之數五十有五,此所以成變化而行鬼神也。《乾》策百一十有六,《坤》策百四十有四。凡三百六十,當期之日。二篇之策,萬有一千五百二十當萬物之數也。故四營而成《易》,十有八變而成卦,八卦而小成。引而伸之,觸類而長,下之能事畢矣。”這就是《周易》筮法。

一、引子

《周易》策法算之于數,識之以象,乃是我國最古老的一部九宮歷演算法。據研究,易筮根據先天八卦的九宮算原理,以四階擬合日月視運動周期,采用非常奇異的演卦運算方式,求出四階十六個元素就位規律的重要參數,從而測定四百年歷算長度內的置閏題目,其精廈已達到了現代歷算水平。

古時侯五花八間的占卜活動,很早就開始從易筮中尋找當初最先進的數學方法,此舉大成于宋代的《籃儀》篇①。于是乎筮法被神秘化了,反倒成了一門“正規”的古時侯占卜戰術,而且又為世代人所接受。現代算命術不也在嫁接計算機技術嗎?筮法與占卜不能混為一談,《筮儀》所詮釋的籃法局限于“三變四營”,回而丟盡了籃法的核心演算法及其要義。筮法演卦不同于“占卦”的概念,占卜者重術而輕法,顧算而失象。若單純作為一種隨機運算形式,占卜者用之為占卦法,賭博者用之則成賭博法,玩家無尚不可把它當作高智力游戲法,總而言之乘除加減可各取所需。

九宮歷演算法,算之法為九宮,識之象為歷律。易籃整個策算運作過程分為三步:其一是前策,即大衍之數五十,其用四十九策;其二是四營主程式,即 “分二、掛一、揲四、歸奇”策算;其三是五歲再闖,先扐 而后掛。先天八卦模型按籃法這三步指令運作,就能輸出精確的九宮歷算資料。


分享至Facebook分享至LINE
首頁 - 客戶端 - 回頂部